Όροι Χρήσης και Υποβολής της Φόρμας Εθελοντή


Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά.
  • Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στον Δήμο Ηλιούπολης.

 

Επίσης αποδέχομαι ότι:  

  •  Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου Ηλιούπολης.   Δεν εντάσσομαι στο έμμισθο προσωπικό ή στους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμο Ηλιούπολης και ως εκ τούτου ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι αυτού.
  • Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Δήμο Ηλιούπολης λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτήν.
  • Το υλικό που ο Δήμος Ηλιούπολης θα μου παράσχει για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνω καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον Δήμο Ηλιούπολης και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών) χρήσης, δημοσίευσης, πώλησης ή άλλο επί αυτών.
  • Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέφω το υλικό που μου έχει δοθεί για το λόγο αυτόν στον Δήμο Ηλιούπολης.
  • Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που μου έχουν τεθεί από τον Δήμο Ηλιούπολης και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται.
  • Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητες μου ή να αφαιρέσει τμήμα των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω.
  • Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου Ηλιούπολης.

 

Περί προσωπικών δεδομένων: 

Ο Δήμος Ηλιούπολης δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων εθελοντών. Τα ανωτέρω παρεχόμενα από τους αιτούντες εθελοντές προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν, πωληθούν ή ανταλλαγούν σε/με κανένα πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό. Τα εν λόγω δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα διαφημιστικό σκοπό ή για οποιοδήποτε άλλο εκτός της συγκρότησης εθελοντικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Καρναβαλιού της Ηλιούπολης 2020.  Ο Δήμος Ηλιούπολης δεσμεύεται ως προς την τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 και του ν. 4624/2019 περί προσωπικών δεδομένων.

Η/ο κάτωθι υπογεγραμμένη/ος δηλώνω ότι ενημερώθηκα σχετικά με την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Δήμο Ηλιούπολης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και έχει την έδρα της στην Ηλιούπολη, Σοφ. Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαππα, Ηλιούπολη, 16310 Τηλ.: 210.99.70.000, e-mail: hello@carnival-ilioupoli.gr. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παρούσα αίτηση και θα διαβιβαστούν στους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Ηλιούπολης, προκειμένου να επιλεγούν οι εθελοντές που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Καρναβαλιού Ηλιούπολης  2020. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τον Δήμο Ηλιούπολης για όσο διάστημα απαιτείται κατά το νόμο και αρχειοθετούνται, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο.

Έλαβα γνώση ότι η παροχή των δεδομένων είναι απαραίτητη για την επιλογή των εθελοντών που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Καρναβαλιού Ηλιούπολης  2020. Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν και το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση του Δήμου Ηλιούπολης είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr).